ଆମର ସୁବିଧା

କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

କମ୍ପାନୀର ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ, ବିକ୍ରୟ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡିକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କର ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଜବାବ ଦେବାକୁ, ଆପୋଲି ଗ୍ରାହକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗ୍ରହଣ କରେ |କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବୃହତ ଆକାରର ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାରରେ, ଆପୋଲି ବଜାରକୁ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବଜାର ବିଭାଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେହି ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ଗ୍ରାହକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ତାପରେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ କାରଖାନାକୁ ପୁନ fed ଖାଇବାକୁ ଦିଆଗଲା ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରେ |

ପ୍ରାୟ 1
ପ୍ରାୟ 2
ପ୍ରାୟ 3

1. କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ସେବାଗୁଡିକ |
ପ୍ରଥମେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର, ସେମାନେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିତରକ କିମ୍ବା ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତା, ଯାହା ଦ୍ customer ାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁ to ିବା ପାଇଁ;ଦ୍ୱିତୀୟତ customers, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ସଠିକ୍ କ୍ରୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାରକୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କର, ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ strategy ଶଳ ବୁ understand, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କର |

2. କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ |
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ-ଅର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳା କିମ୍ବା ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କର |ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା, କିମ୍ବା ସେମାନେ କ’ଣ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଆମର ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ତଥା ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ବଜାରରେ ଖାଲି ଚାହିଦା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |

3. କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା |
1. ମାନକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ସେବାଗୁଡିକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ |
2. କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ |
3. ବିତରଣ ପଏଣ୍ଟ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
4. ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
5. ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ଡିଜାଇନ୍ ଅଧିକାର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ କାରଖାନା ଉତ୍ପାଦନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ |
6. ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

କଷ୍ଟୋମାଇଜେସନ୍ କେବଳ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଉପକୃତ କରିବ |

ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା

ସ୍ independent ାଧୀନ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟତୀତ କଞ୍ଚାମାଲ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ।ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଦ୍ tested ାରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ ଫଳାଫଳ ଉପରେ କ obj ଣସି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଦ୍ be ାରା ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ତା’ପରେ କ୍ରୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଦାମ ବିଭାଗ କରିବେ | ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିମାଣ ଗଣନା କର ଏବଂ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖ |ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ କ obj ଣସି ଆପତ୍ତି ଅଛି, ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି |

କମ୍ପାନୀ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବ foreign ଦେଶିକ ବିନିମୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ;ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ଉନ୍ନୟନ ଉପରେ ମିଳିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଏହା ଡାଉନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରେ |ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏବଂ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମର କାରିଗରୀ କଠିନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ |

6_ ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା_ ରିସାଇକ୍ଲିଂ PES ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା |
5_ ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା_ ରିସାଇକ୍ଲିଂ PES ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା |
2_ ରିସାଇକ୍ଲିଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା_ ରିସାଇକ୍ଲିଂ PES ଫିଲାମେଣ୍ଟ ସୂତା |

ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଠୋର ଭାବରେ ଅପରେଟିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରେ |ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଶାଳାର ଦଳର ନେତା ଆତ୍ମ-ଯାଞ୍ଚ କରିବେ |QC ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଦ daily ନିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି ଏବଂ ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି |ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଇ ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ପଲିଥିନ (UHMWPE କିମ୍ବା HMPE) ଫାଇବର ଏବଂ ପାରା-ଆରାମିଡ ଫାଇବରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଲ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚରେ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ |ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଦ Daily ନିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଏବଂ ମାସିକ ଗୁଣାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଏବଂ ତାପରେ ଗୁଣବତ୍ତା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ଜଣାଯାଏ |ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିଭାଗର ଉପ-ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନ - ଯାଞ୍ଚ କର |ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ପାଦନରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ, ସମାଧାନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଏବଂ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମରେ ଭଲ ସମାଧାନ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ସମାନ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବ meet ଠକ କରନ୍ତି |

ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ

କମ୍ ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଶିଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟେ |ଅଧିକାଂଶ ରାସାୟନିକ କଞ୍ଚାମାଲ ସିନୋପେକ୍ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ତେଣୁ କଞ୍ଚାମାଲର ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାରଖାନା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଟେ |କମ୍ପାନୀର ପଲିଷ୍ଟର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଚାଇନାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପଲିଷ୍ଟର ଷ୍ଟାପଲ୍ ଫାଇବରର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରିମାଣ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଅଟେ |UHMWPE ଫାଇବରର ଉତ୍ପାଦନ ଚାଇନାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି |କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାନକ ଉତ୍ପାଦର କ୍ରମାଗତ ଜନ ଉତ୍ପାଦନର ଉତ୍ପାଦନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣର ସ୍ଥିରତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ |

ପାରା-ଆରାମିଡ୍-ଫାଇବର_1 |
କପଡା
ରଙ୍ଗ-ସୂତା |

ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶକ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରତିଭା ସଂରକ୍ଷଣ, ଦକ୍ଷ କର୍ପୋରେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉନ୍ନତ କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଜାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରୁ |କମ୍ପାନୀର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବଦା ବଜାରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଅଟେ |କମ୍ପାନୀର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷମତା ଆମକୁ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

କାରଖାନାର ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଆମର ବଜାର ଅଂଶକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଛି |ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆମର ଫାଇବର କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ |